2021 онд нийслэлд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төслийн санал авч байна.
16 Dec 2020
  • 2021 онд нийслэлд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төслийн санал авч байна.

2021 онд нийслэлд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төслийн санал авч байна.
 Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци