02 Apr 2020
  • Жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт, төсөвлөлтийн аргачлал боловсруулж, нэвтрүүлнэ

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2020 оны гуравдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар “нийслэлийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”-ийг хэлэлцэн баталлаа. Тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, нийслэлийн жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмжид тулгуурлан “Нийслэлийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”-ийг боловсруулсан байна. 
Нийслэлийн ИТХ-ын ХМОНХТ