P.ДАГВА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
Э.БАТ-АМГАЛАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Ж.БАТБАЯСГАЛАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч
Н.БАТСҮМБЭРЭЛ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Д.БАТТУЛГА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Т.БАТЦОГТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
П.БАТЧИМЭГ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Ц.САНДАГ-ОЧИР
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Ц.ТӨРХҮҮ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
Ж.ЭРДЭНЭБАТ
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч