Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн хороо

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн хороо - Дарга Л.Нарантуяа 

 • Байгаль орчны дэд хорооны дарга - Ч.Гантулга 
 • Ногоон байгууламжийг хөгжүүлэх дэд хорооны дарга - Ц.Төрхүү

ЭРХЛЭХ АСУУДАЛ:

 • Хамаарах салбар бүрт хотын менежментийн өөрчлөлтийн асуудал
 • Хөрс, ой, амьтан, ургамал хамгаалал
 • Байгаль орчны хяналт
 • Агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол
 • Хорт бодис, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал
 • Цаг уур, орчны хяналт
 • Усны бодлогын хэрэгжилт, хяналт, нөөц, усны бохирдол
 • Тогтвортой хөгжил
 • Хог хаягдал, дахин боловсруулалт
 • Байгаль орчны судалгаа хөгжил
 • Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх асуудал

ЧИГ ҮҮРЭГ:

 • Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар тухайн хороонд хамаарах хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дүгнэлт гаргах:
 • Хурлын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах:
 • Хог хаягдлыг тээвэрлэх, ангилах, боловсруулах, худалдан авах цогц менежментийг бий болгох:
 • Агаарын бохирдлыг бууруулах “Утаагүй хот 2020” төслийг шинэ хэлбэрээр хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцах:
 • Агаар, хөрс, усны бохирдлыг бууруулах, усны урсацыг нэмэгдүүлэх, цэвэр усны хангамжийг сайжруулах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх:
 • Хотын тохижилтод цагаар ажиллах журам, Хог ангилагч, хог цуглуулагчдыг бүртгэлжүүлэн хөдөлмөр эрхлэлтийг албажуулахад шаардлагатай журмыг боловсруулан батлуулах:
 • Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, эко орчин нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон талт арга хэмжээ авч, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих