Төсөв, санхүү, эдийн засгийн хороо

Төсөв санхүү, эдийн засгийн хороо- Дарга  Ц.Сандаг-Очир

 • Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны дарга-Д.Бадарсан

ЭРХЛЭХ АСУУДАЛ:

 • Хамаарах салбар бүрт хотын менежментийн өөрчлөлтийн асуудал
 • Нийслэлийн төсөв, түүний гүйцэтгэл, хяналт
 • Төрийн санхүү, зээлийн болон татварын бодлого
 • Нийслэлийн татвар, төлбөр, хураамж
 • Аудит
 • Гадаад орнуудын хотууд, олон улсын байгууллагатай байгуулсан зээлийн гэрээ, хэлцэл
 • Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл
 • Шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарлах асуудал
 • Бизнесийн орчинг сайжруулах арга хэмжээ
 • Нийслэлийн гадаад хамтын ажиллагаа
 • Улаанбаатар бүсийн хөгжил
 • Нийслэлийн санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээ
 • Нийслэлийн өмчийн менежментийн хөгжил

ЧИГ ҮҮРЭГ:

 • Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар тухайн хороонд хамаарах хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дүгнэлт гаргах:
 • Хурлын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах:
 • Эдийн засаг, бизнесийн орчин дахь төрийн оролцоог бууруулж, татварын дарамтыг багасгах, өрсөлдөөнийг бий болгох замаар эдийн засгийг тэлж, жижиг дунд болон өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх: