Нийгмийн хөгжлийн хороо

Нийгмийн бодлогын хороо-Дарга Д.Мөнхжаргал

 • Боловсрол, эрүүл мэнд, спорт, соёлын дэд хорооны дарга-Н.Батсүмбэрэл
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд хорооны дарга-М.Эрдэнэтуяа

ЭРХЛЭХ АСУУДАЛ:

 • Хамаарах салбар бүрт хотын менежментийн өөрчлөлтийн асуудал
 • Боловсрол
 • Эрүүл мэнд
 • Нийгмийн даатгал, халамжийн үйлчилгээ
 • Биеийн тамир, спорт
 • Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дэд бүтэц, хөдөлмөр хамгаалал
 • Хүнсний аюулгүй байдал
 • Соёл, урлаг
 • Нийслэлийн түүх, соёлын өвийн хамгаалалт
 • Нийслэлийн аялал, жуулчлал

ЧИГ ҮҮРЭГ:

 • Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар тухайн хороонд хамаарах хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дүгнэлт гаргах:
 • Хурлын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах:
 • Нийслэлийн иргэдийн боловсрол, эрүүл мэнд, соёл урлаг, биеийн тамир спорт, ахуйн үйлчилгээ, аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх:
 • Нийслэлийн иргэдийн амьжиргааны түвшинг хамгаалан дээшлүүлэх бодлого баримталж, иргэдийг байнгын ажлын байраар хангах боломжит арга хэмжээг зохион байгуулах:
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих асуудлыг боловсруулан, төр захиргааны бодлогын түвшинд оруулах:
 • Нийгмийн бүлгүүдийн хөгжлийн чиглэлээрх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх: