Байгаль орчин, ногоон байгууламжийн хороо

 "Байгаль орчин, ногоон байгууламжийн хороо" Дарга- Л.Отгонбаатар
 • Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах дэд хороо, даргаар төлөөлөгч Л.Ариунтуяа
Байгаль орчин, ногоон байгууламжийн хороо нь хүрээлэн буй орчин, агаар, хөрсний асуудал, усны бохирдол, хог хаягдлын менежментийг зэргийг хариуцах юм. 

ЭРХЛЭХ АСУУДАЛ:
 • XӨpc, ой, амьтан, ургамал хамгаалал
 • Байгаль орчны хяналт
 • Агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол
 • Хорт бодис, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал
 • Цаг yyp, орчны хяналт
 • Усны бодлогын хэрэгжилт, хяналт, нөөц, усны бохирдол
 • Тогтвортой хегжил
 • Xor хаягдал, дахин боловсруулалт
 • Байгаль орчны судалгаа хегжил
 • Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх асуудал
ЧИГ ҮҮРЭГ:
 • Нийслэлийн         иргэдийн    Төлөөлөгчдийн                        Хуралдаанаар                       тухайн хороонд хамаарах хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дүгнэлт гapгax:
 • Хурлын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах:
 • Xor    хаягдлыг   тээвэрлэх,   ангилах,   боловсруулах,   худалдан   авах цогц менежментийг бий болгох:
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих,
 • Xөpc, усны бохирдлыг бууруулах, усны урсцыг нэмэгдүүлэх, цэвэр усны хангамжийг сайжруулах apгa хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх
 • Улаанбаатар    хотын    ногоон    байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн     мастер төлөвлөгөө хэрэгжилтэд хяналт тавих,
 • Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, эко орчин нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон талт apгa хэмжээ авч, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих:
 • Нийслэлийн экологийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хүрээлэн буй орчин, aгaap