Засаглал, эрх зүйн шинэтгэлийн дэд хороо

"Засаглал, эрх зүйн шинэтгэлийн дэд хороо" Дарга- Б.Мягмар
 • Иргэдийн оролцоо, өргөдөл гомдлын дэд хороо, даргаар төлөөлөгч Ү.Оюунзул
Засаглал, эрх зүйн шинэтгэлийн хороо нийслэлийн эрх зүйн шинэчлэл, хүний эрх, эрх чөлөө, түүний баталгааг хангахтай холбоотой асуудал, хэв журам, гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудал, хотын стандарт орчны аюулгүй байдалтай холбоотой зэрэг асуудалд хяналт тавина. 

ЭРХЛЭХ АСУУДАЛ:
 • Нийслэлийн ,эрх зүйн орчны шинэтгэл
 • Хүний эрх, чөлөө түүний баталгааг хангахтай холбогдох асуудал
 • Нийслэлийн хэв журам, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажил, apгa
 • Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт
 • Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн, бүртгэл
 • Архивын үйл ажиллагаа
 • Мэргэжлийн хяналт
 • Хотын стандтарт, орчны аюулгуй байдал
 • Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа
 • Хороодын хилийн цэс
 • Сүм, хийд, шашны байгууллага
 • Төлөөлөгчийн бүрэн эрх, ёс зүй
 • Харилцаа холбоо, мэдээлэл, технологийн хөгжил
 • Нийслэлийн статистик
 • Нийслэлийн төр захиргааны байгууллага болон хурлын төлөөлөгчдөд хандан гаргаж буй иргэд, оршин суугчдын санал, хүсэл, өргөдөл, гомдол
 • Иргэдтэй хийх уулзалт, хэлэлцүүлэг, цахим хурал, чуулганы хүрээнд иргэд, оршин суугчдын санал
ЧИГ ҮҮРЭГ:
 • Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар тухайн хорооны эрхлэх асуудлын чиглэлээр хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дүгнэлт гapгax
 • Хурлын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах
 • Хүний эрх, ëсзүйн асуудлыг эрхэмлэж, иргэд оршин суугчдын эpүүл, аюулгуй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн apгa хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
 • Эрх зүйн орчны шинэчлэлийн хүрээнд холбогдох хууль тогтоомж боловсруулах нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Хотын дэг журмыг сахиулж, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн хүрээнд тар захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
 • Иргэд, оршин суугчдаас ируулсзн өргөдөл гомдлын асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх
 • Улаанбаатар хотын хегжлийн бодлого, нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал, хэрэгжүүлэх apгa хэмжээний талаар иргэд, оршин суугчдын саналыг авах, батлах баримт бичигт саналыг тусгах асуудлыг хариуцах
 • Иргэдээс иpүүлcэн өргөдөл, гомдлын асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх
 • Өргөдөл гомдолд дурдсан асуудлыг судлан үзэж, нийслэлийн тар захиргааны байгууллагаас гаргаж байгаа эрх зүйн баримт бичигт тусгах, тэдний санал хүсэлтийг нэгтгэн хурлын байгууллагын удирдлагад танилцуулах, шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах