Эдийн засаг, төсвийн хороо

"Эдийн засаг, төсвийн хороо" Дарга- М.Халиунбат
 • Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо, даргаар төлөөлөгч М.Тулгат
 • Хөрөнгө оруулалтын хяналтын дэд хороо, даргаар төлөөлөгч С.Эрдэнэбаяр
Эдийн засаг, төсвийн хороо нь хотын төсөв, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих, зээлийн бодлого татварын бодлого, бизнесийн орчныг сайжруулах, нийслэлийн өмчийн менежмент, эдийн засгийг хөгжүүлэх зэрэг асуудлыг эрхэлнэ.

ЭРХЛЭХ АСУУДАЛ
 • Нийслэлийн төсөв, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих
 • Төрийн санхүү, зээлийн болон татварын бодлого
 • Нийслэлийн татвар, төлбөр хураамж
 • Аудит
 • Гадаад орнуудын хотууд,  олон улсын байгууллагатай байгуулсан зээлийн гэрээ хэлцэл
 • Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл
 • Шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарлах асуудал
 • Бизнесийн орчинг сайжруулах арга хэмжээ
 • Нийслэлийн гадаад хамтын ажиллагаа
 • Орон нутгийн хөгжил
 • Үнэт цаас, бонд, хувьцаа гаргах асуудал
 • Нийслэлийн санхүүгийн чадвахыг бэхжүүлэх арга хэмжээ
 • Нийслэлийн өмчийн менежментийн хөгжүүлэлт
ЧИГ ҮҮРЭГ
 • Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар тухайн хороонд хамаарах хзлэлцэх асуудлыг урьдчилан бэлтгэх, санал дугнэлт гapгax
 • Хурлын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах
 • Эдийн засаг, бизнесийн орчин дахь төрийн оролцоог бууруулж, татварын дарамтыг багасгах, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох замаар эдийн засгийг тэлж, жижиг дунд болон ерхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх
 • Улс, Нийслэлийн тесев, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа тесөл apгa хэмжээнд хяналт тавих